Hiermann, Otto Christopher 

Født cirka 1752/53 i Norge. Sønn av kaptein Jens Christophersen Hiermann og 2. hustru Benedicte von Hatten Nicoll. Kom i tjenesten ca. 1771. Sekondløytnant la suite ved SjæIlandske inf.regt. 9/6 1779. Virkelig Sekondløytnant der 26/3-1783. Regimentet kaltes fra 28/1-1785 «Fyenske infanteri regiment» og ble 11/12-1789 innlemmet i Arveprins Frederichs regiment. Premierløytnant ved 2. SjæIlandske bataljon lett infanteri til 16/12-1791, da han ble forflyttet til Norge og utnenvt til kaptein ved Søndenfjelske infanteri regiment og ble kompanisjef for Ryggeske kompani.  Senere ble han sjef for et av de gevorbne. Musketer kompaniene, fra 3/5-1799, men fikk dette byttet med 1. gevorbne greneader kompani 28/3-1800 og overtok så igjen et gevorbent musketer kompani i 1807. Major og bataljonsjef for 1. gevorbne bataljon den 1/7-1810. Interimskommandant på Fredrikstensten i 1809 og 1810. Oberstløytnant 22/5-1814. Utnevnt til Ridder av Danebrogsordren (R.D.O). 1 jan. 1816 sies det, at han er entlediget, «saalænge hans Sag er under Behandling». Gift: Fikk i mai 1794 tillatelse til ekteskap og blev siden gift på Fredrikshald med jfr. Karen Margrethe Stang, f. 19/5-1778 på Thorso, død 2/8-1852, datter av Thomas Andersen Stang og Anna Sylvia Leganger. De ble skilt i 1814 hvor på Karen Margrethe blev 2. gang gift med oberstløytnant Hans Friderich Thams.