Johan Wilhelm von Radich

Premierleutenant Johan Wilhelm von Radich
(også angitt som "Radick")
Født ca. 1791 i Norge. Sønn av Johannes Radick, fogd i Moss.
I tjenesten ca. 1803, virkelig norsk landkadett med offiserseksamen.
Virkelig fenrik ved Søndenfjeldske GIR 18. januar 1809, med ansiennitet fra 1. juli 1808.
Sekondløytnant ved de gevorbne 18. april 1809.
Premierløytnant ved Ryggeske kompani 3. februar 1812.
Forflyttet til Tunøeske kompani i 1813.
Forflyttet til 2. gevorbne jegerkompani 27. april 1814.
Ved den nye hærordningen av 1. januar 1818 ble han ansatt som premierløytnant ved 1. gevorbne kompani, 1. Akershusiske Infanteribrigade. Brigadeadjutant fra 15. mai samme år.
Kaptein og brigadeadjutant 16. november 1822.
Var i 1835 sjef for Onsøiske kompani av brigadens Fredrikstadske gevorbne Musketerkorps.
Ordonnansoffiser hos Kongen fra 1. august 1820.
Stabsadjutant og kaptein i armèen 16. november 1822.
Kammerherre.
Korpsmajor i samme brigades Fredrikstenske gevorbne Musketerkorps 2. desember 1848.
Adjutant hos kongen.
Oberstløytnant og sjef for Fredrikstenske gevorbne Musketerkorps 23. juni 1854.
Ridder av St. Olavs orden 12. juli 1858.
Død 17. november 1871 i Fredrikshald.
Gift 24. august 1820 i Gjerpen kirke med jomfru Catharina Jørgensen 1787 - 1867.