Friderich Christopher von Ditten

Battaillonscommandør: Oberstlieutenant Friderich Christopher von Ditten
(også angitt "Christian" istedenfor "Christopher")
Av Mecklemburgsk uradel.
Født 3. februar 1761 i København. Sønn av major Christopher Ernst von Ditten ved Prins Christians regiment.
Pasje hos Kongen fra 1. januar 1777.
Sekondløytnant ved Kronprinsens regiment 1. januar 1779.
Premierløytnant på sekondløytnants gasje ved Fredrikshavnske bataljon 28. april 1788.
Kaptein ved 2. Akershusiske IR og sjef for Ekerske kompani 24. juli 1789 med ansiennitet fra 29. mai samme år.
Reservert majors ansiennitet fra 11. april 1806.
Virkelig major og kommandør for regimentets 2. bataljon 20. juni 1808, sjef for Vestre Laurvigske kompani.
Sjef for den kombinerte grenaderbataljonen av 2. Akershusiske IR og Telemarkske IR under felttoget i 1808.
Byttet 7. juni 1809 med Vestre Jarlsbergske kompani.
Fulgte med kompaniet til Søndenfjeldske GIR ved hærordningen av 1. juli 1810 og nedleggelsen av 2. Akershusiske IR.
Oberstløytnant 18. mai 1811.
På vartpenger, trolig fra 1. januar 1818.
Død 1. april 1832.
Fikk 7. mars 1788 tillatelse til ekteskap med Sara Selkier, 1764-1835. datter av premiermajor Hans Selkier ved 1. Akershusiske IR.