Christian Gottlieb von Hermanstorff

Capitaine Christian Gottlieb von Hermanstorff
Født 2. august 1784 i Norge, sønn av etatsråd, furasjeforvalter på Akershus Festning, Johan Georg Gottlieb Hermanstorff og Else Maria Berg.
Kom i tjeneste ca. 1794, underoffiser ved Søndenfjeldske GIR til 15. eller 17. april 1801, da han ble virkelig fenrik, trolig ved 1. gevorbne grenaderkompani. Sekondløytnant ved regimentets gevorbne musketerkompanier 19. juni 1801, overført til 1. gevorbne grenaderkompani i 1802.
Premierløytnant ved de gevorbne musketerkompaniene 19. april 1805.
Deltok i krigen 1807-09 og 1814. Ridder av Dannebrog.
Kaptein og sjef for Hobølske kompani 3. februar 1812.
Avskjed 1. januar 1818, og bodde en tid på sine eiendommer Kase og Hissingby ved Moss.
Overtollbetjent i Moss 1. november 1824. Konstituert tollkasserer i Moss senere, og en kort tid postmester samme tid. Død 11. juni 1833.
Gift 30. april 1817 med enken Anne Marie Hansen Borthey fra Fredrikshald.